The Results Of The Recruitment Of Batch 3 (2017-2022)

The Board of Hanoi Bible College would like to give thanks to applicants who send profiles and take part in the entrance exam to batch 3 (2017-2022) of Hanoi Bible College. The exam was held on July 5th, 2017. The examination board works on 3 criteria: paper exam, oral exam and profile evaluation. We have selected 35 students including 32 male students and 3 female students.

They belong to the following ethnic groups:

Kinh: 6
Dao: 1
Hmong: 25
Pa Then: 3
The list of selected applicants are as follow:

STT

Họ tên

Dân tộc

Nguyên quán

Số báo danh

1

Nguyễn Xuân Thủy

Kinh

Hà Nam

K3-54

2

Phùng Thanh Bình

Kinh

Nam Định

K3-03

3

Hầu A Hồng

Hmong

Bắc Kạn

K3-19

4

Thào A Súa

Hmong

Điện Biên

K3-46

5

Bùi Văn Hà

Kinh

Nam Định

K3-15

6

Ngô Văn Chênh

Hmong

Bắc Kạn

K3-06

7

Nguyễn Nhật Tây

Kinh

Quảng Nam

K3-48

8

Lại Văn Thắng

Kinh

Hải Phòng

K3-50

9

Hoàng Quốc Khánh

Kinh

Quảng Nam

K3- 22

10

Giàng A Quang

Hmong

Thanh Hóa.

K3- 36

11

Giàng A Cả

Hmong

Lào Cai

K3-04

12

Hầu A Chinh

Hmong

Tuyên Quang

K3-07

13

Giàng A Nỏ

Hmong

Sơn La

K3-30

14

Nông Văn Sinh

Hmong

Bắc Kạn

K3-38

15

Giàng Seo Vần

Hmong

Lào Cai

K3-61

16

Giàng A Giống

Hmong

Lào Cai

K3-14

17

Lý Thị Sống

Hmong

Thanh Hóa

K3-43

18

Hoàng Văn Khà

Hmong

Cao Bằng

K3-21

19

Phù Văn Nhủng

Pà Thẻn

Hà Giang

K3-28

20

Hạ Thị Ly

Hmong

Điện Biên

K3-26

21

Giàng Văn Tu

Hmong

Bắc Kạn

K3-59

22

Hạng A Phừ

Hmong

Lai Châu

K3-34

23

Vàng A Chớ

Hmong

Lai Châu

K3-08

24

Vừ A Chức

Hmong

Lai Châu

K3-10

25

Vàng Seo Sính

Hmong

Hà Giang

K3-39

26

Sùng A Bênh

Hmong

Lai Châu

K3-01

27

Lầu Văn Hầu

Hmong

Cao Bằng

K3-17

28

Trương Văn Pênh

Hmong

Bắc Kạn

K3-32

29

Cư A Pláu

Hmong

Lào Cai

K3-35

30

Hoàng Văn Sự

Hmong

Bắc Kạn

K3-45

31

Giàng A Tàng

Hmong

Điện Biên

K3-47

32

Húng Văn Lá

Pà Thẻn

Hà Giang

K3-23

33

Lìu Văn Bình

Pà Thẻn

Hà Giang

K3-02

34

Lý Xà Soỏng

Dao

Hà Giang

K3-44

35

Chồ A Thẻ

Hmong

Lai Châu

K3-53

Hanoi Bible College!