Giới Thiệu

Khải Tượng của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội là nơi tin cậy để đào tạo lãnh đạo được Đấng Christ biến đổi sẵn sàng phục vụ Hội thánh.

Sứ Mệnh

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội tôn vinh Chúa qua việc đào tạo lãnh đạo để phục vụ Hội thánh và chia sẻ Phúc Âm cho cộng đồng.

Giá Trị Cốt Lõi

 1. Kinh Thánh có thẩm quyền tối cao
 2. Môi trường học tập lành mạnh
 3. Giảng viên, Ban quản trị làm gương trong đời sống phục vụ
 4. Cân bằng giũa lý thuyết và thực hành
 5. Đề cao sự cầu nguyện
 6. Quan tâm và yêu thương lẫn nhau
 7. Môi trường cởi mở, thân thiện
 8. Tính kỷ luật cao
 9. Đời sống liêm chính của ban quản trị, giảng viên, và sinh viên
 10. Coi trọng số lượng (sinh nhiều trái)
 11. Có sự tin cậy lẫn nhau cao
 12. Yêu thương bằng hành động
 13. Chân thật giữa giảng viên,ban quản trị, và sinh viên
 14. Đa dạng hoá giữa các nhóm sắc tộc học hỏi cùng nhau
 15. Cả Cộng Đồng cùng nhau áp dụng những gì đã học được

Phương Châm

Kiến thức sâu nhiệm,

Nhân cách biến đổi,

Áp dụng thực tế