Lịch Học | Academic Calendar

19/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

20/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

21/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

22/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

23/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

24/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

25/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

26/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

27/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

28/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

29/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

30/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

31/01/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

01/02/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

02/02/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

03/02/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

04/02/2022
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán | Tet Holiday (dự thảo)

  17/01/2022 - 04/02/2022 @ 

  See more details

08/02/2022
11/04/2022
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-Semester Break

  11/04/2022 - 15/04/2022 @ 

  See more details

12/04/2022
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-Semester Break

  11/04/2022 - 15/04/2022 @ 

  See more details

13/04/2022
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-Semester Break

  11/04/2022 - 15/04/2022 @ 

  See more details

14/04/2022
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-Semester Break

  11/04/2022 - 15/04/2022 @ 

  See more details

15/04/2022
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-Semester Break

  11/04/2022 - 15/04/2022 @ 

  See more details

02/05/2022
 • Nghỉ Ngày Thống Nhất | Reunification Day Observed (dự thảo)

  02/05/2022

  See more details

03/05/2022
 • Nghỉ Ngày Quốc Tế Lao Động | International Labor Day Observed (dự thảo)

  03/05/2022

  See more details