Lịch Học | Academic Calendar

09/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  09/08/2021

  See more details

10/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  10/08/2021

  See more details

11/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  11/08/2021

  See more details

12/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  12/08/2021

  See more details

13/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  13/08/2021

  See more details

16/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  16/08/2021

  See more details

 • Định Hướng Sinh Viên Mới (K5) | New Student Orientation (K5) (dự thảo)

  16/08/2021

  See more details

17/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  17/08/2021

  See more details

 • Định Hướng Sinh Viên Mới (K5) | New Student Orientation (K5) (dự thảo)

  17/08/2021

  See more details

18/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  18/08/2021

  See more details

 • Định Hướng Sinh Viên Mới (K5) | New Student Orientation (K5) (dự thảo)

  18/08/2021

  See more details

19/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  19/08/2021

  See more details

 • Định Hướng Sinh Viên Mới (K5) | New Student Orientation (K5) (dự thảo)

  19/08/2021

  See more details

20/08/2021
 • Môn Ngắn Hạn (K3, K4) | August Intensive (K3, K4) (dự thảo)

  20/08/2021

  See more details

 • Định Hướng Sinh Viên Mới (K5) | New Student Orientation (K5) (dự thảo)

  20/08/2021

  See more details

24/08/2021
02/09/2021
 • Ngày Quốc Khánh | Independence Day (dự thảo)

  02/09/2021

  See more details

03/09/2021
 • Nghỉ Ngày Quốc Khánh | Indepence Day Observed (dự thảo)

  03/09/2021

  See more details

18/10/2021
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break (dự thảo)

  18/10/2021 - 22/10/2021 @ 

  See more details

19/10/2021
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break (dự thảo)

  18/10/2021 - 22/10/2021 @ 

  See more details

20/10/2021
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break (dự thảo)

  18/10/2021 - 22/10/2021 @ 

  See more details

21/10/2021
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break (dự thảo)

  18/10/2021 - 22/10/2021 @ 

  See more details

22/10/2021
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break (dự thảo)

  18/10/2021 - 22/10/2021 @ 

  See more details